Congress Information

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ (ไทยและอังกฤษ)
การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
(The 19th Thai Medical Education Conference)
หัวข้อเรื่อง
“Leadership Towards Medical Education Excellence”
หัวหน้าโครงการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นายแพทย์ นพดล วรอุไร
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
พันเอก นายแพทย์ โชคชัย เกษจำรัส
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.
หน่วยงานร่วมสนับสนุน
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกลุ่มสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ในประเทศไทยมีทั้งหมด 21 แห่ง ผลิตแพทย์ได้ประมาณ 2,700 คนต่อปี การรักษามาตรฐานและคุณภาพของแพทย์ที่จบออกมาแต่ละปีเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อให้มีการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้ทันสมัยและครอบคลุมรวมไปถึงการพัฒนาวิธี จัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาแพทย์โดยผ่านการสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิด เห็นจากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการแพทยศาสตร์ศึกษาอเมริกา AMA (American Medical Association) โดยได้ประกาศว่า การศึกษาของ แพทย์จะมี 3 pillars แทนที่จะเป็น 2 pillars โดยมี Basic Science, Clinical Science และ Health Systems Science (HSS) และใน pillar ที่ 3 จะครอบคลุม ในเรื่อง patient safety, quality improvement, evidence-base medicine, value in health care, interprofessional teamwork, stewardship of health care resources, population management, clinical informatics, care coordination, leadership, and health care financing/reform นั่นหมายถึงแพทย์ที่จบใหม่ต้องรู้จักระบบสาธารณสุขในภาพ รวมระบบบริการ ภาครัฐ ระบบการจ่ายยา ระบบการประกันตน วิธีการพิจารณาเรื่อง ความคุ้มค่า ต้นทุน ระบบพัฒนาคุณภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการประชุม ครั้งนี้ จะเป็นการเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาให้ก้าวหน้า สิ่งสำคัญงานประชุมนี้จะเป็นเวทีที่ใช้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในอนาคต อันเป็นแนวทางที่ทำให้ระบบ การศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตยังคงได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุดวัตถุประสงค์

1) เพื่อให้เข้าใจ ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป และการดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มีการดำเนินการอย่างไรในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย และในต่างประเทศ
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการนำแนวคิด The 3rd Pillars ที่นำมาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
3) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
4) เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษาของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา
5) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องครูแพทย์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
6) เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สถานที่จัดประชุม

ห้องประชุม ประดู่แดง อาคาร E4 มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

Account
Account/E-mail:
Password:
 
Important Dates
Submission
➤ Abstract submission open
June 8, 2018
➤ Abstract submission deadline
October 31, 2018 (Extended)
➤ Notification of abstract acceptance
November 30, 2018
 
Registration
➤ Early Registration
Until November 30, 2018
➤ Onsite Registration
After November 30, 2018
 

 Sponsors

Platinum Sponsors
Gold Sponsors
Silver Sponsors

Delegate Lanyards & PensThe 19th Thai Medical Education Conference Celebrating 20th Anniversary of Mae Fah Luang University
การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Secretariat Office: Mae Fah Luang University School of Medicine
4th floor, M3 Building, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
Tel: 66 86 9494159 Fax. 66 53 916570
E-mail: mfumededcon2018@gmail.com Web site: http://www.mfumededcon2018.org
© Copyright - MFUMEDEDCON 2018